เกี่ยวกับเรา

ผู้จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ พลาสติก

รู้จักเคเอ็นพี

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านการบรรจุภัณฑ์ น้ำดื่มโดยสร้างแบรนด์ KNP ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ ขนส่งรวดเร็ว ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ และรู้สึกคุ้มค่าทุกครั้งเมื่อใช้บริการของ KNP
เริ่มต้นด้วยดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

คณะจัดการ

MEET OUR PROFESSIONAL TEAM.

กนิษฐา กิจชัยเกริกพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
นงลักษณ์ เอื้อพิทักษ์สกุล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กุลวลี หาญชัยศรี
หัวหน้าแผนกสำนักงานส่วนกลาง
พิมพร ใบคำเลิศ
หัวหน้าแผนกออกแบบและสิ่งพิมพ์
วราภรณ์ สายทอง
หัวหน้าแผนกขาย
อานนท์ คูธนะวนิชพงษ์
หัวหน้าโครงการจัดตั้งแผนกขายออนไลน์
ชัยกฤตย์ เดชณรงค์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
จิดาภา นาคสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกการตลาด